Icon Close
ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลาย และการนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ (Take Down Notice)

ตาม​ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ผู้ที่ประสงค์จะให้สำนักงานในฐานะผู้ให้บริการ การระงับการทำให้แพร่หลาย และการนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกรณีที่มีข้อมูลใดที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดำเนินการแจ้งสำนักงานได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแล้วส่งมาที่

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

หรือทาง E-mail: support@mebmarket.com

เอกสารหลักฐานประกอบ