Icon Close
อัตราการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดอ่าน สำคัญมาก)

เอกสารแนบ 1

อัตราการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับบริการตกลงยอมรับรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามอัตราและเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ได้รับชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ระบบ In-App Purchase ของ Apple iOS ให้ผู้ให้บริการนำเงินรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการให้กับผู้รับบริการระบบปฏิบัติการแล้ว นำส่งผู้รับบริการในสัดส่วนร้อยละ 80

ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple

ราคาขาย E-Book = 100 บาท

- ค่าบริการผ่านระบบของ Apple = 30 บาท (30% ของราคาขาย)

- นำส่งเป็นรายได้ของผู้รับบริการ = (100-30)×80/100 = 56 บาท (56% ของราคาขาย)

2. ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 1. ให้ผู้รับบริการได้รับรายได้ในอัตราร้อยละ 70 โดยหักจากเงินรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางนั้น หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะนำส่งรายได้ให้แก่ Seller ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ตัวอย่างการคำนวณรายได้ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น

ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต

ราคาขาย E-Book = 100 บาท

- ค่าบริการการชำระเงินผ่านระบบ Credit Card = 4 บาท (4% ของราคาขาย)

- นำส่งรายได้ของผู้รับบริการ = (100-4)×70/100 = 67.2 บาท (67.2% ของราคาขาย)

- นำส่ง Seller = (100-4)×10/100 = 9.6 บาท (9.6% ของราคาขาย)

 


 

ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับบริการหนังสือเสียง

ข้อ 1. คำจำกัดความ

“หนังสือเสียง” หรือ “Audio Book” หมายถึง งานวรรณกรรม งานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ที่ได้รับการบันทึกให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบการบรรยายโดยใช้เสียง

“ผู้บรรยายหนังสือเสียง” หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคล ผู้ใช้เสียงพากย์ หรือเล่า เนื้อหาจากงานวรรณกรรมต่างๆ เพื่อวางจำหน่ายภายใต้ระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. เงื่อนไขการให้บริการหนังสือเสียง

ในกรณีที่ผู้รับบริการตอบรับการให้บริการหนังสือเสียง ผู้รับบริการตกลงยอมรับรายละเอียดเงื่อนไข ต่อไปนี้

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถเลือกวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการที่มีในระบบของผู้ให้บริการมาจัดทำหนังสือเสียงได้ตามความเหมาะสม โดยที่ผู้รับบริการจะจัดทำหนังสือเสียงด้วยการเป็นผู้บรรยายหนังสือเสียงเอง หรือหาผู้บรรยายหนังสือเสียงเอง หรือให้ผู้ให้บริการจัดทำให้ก็ได้ หากเป็นหนังสือเสียงที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำ ผู้ให้บริการจะพิจารณาเลือกผู้บรรยายหนังสือเสียงเองตามที่เห็นสมควร

สำหรับหนังสือเสียงของผู้รับบริการที่ยังไม่มีการจัดทำในรูปแบบหนังสือเล่มหรือ E-Book มาก่อน ผู้รับบริการสามารถนำหนังสือเสียงนั้นๆ มาวางจำหน่ายหรือให้อ่านฟรีในระบบของผู้ให้บริการได้เช่นกัน โดยผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาของหนังสือเสียง และไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาในหนังสือเสียงของผู้รับบริการได้ ทุกๆ ส่วนของหนังสือเสียงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการที่จะรับผิดและปกป้องผู้ให้บริการในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือเสียงของผู้รับบริการ

ข้อ 3. อัตราส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเสียง

ผู้รับบริการตกลงยอมรับรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเสียง ตามอัตราและเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ในกรณีที่ได้รับชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ระบบ In-App Purchase ของ Apple iOS ให้ผู้ให้บริการนำเงินรับสุทธิหลังหักค่าบริการของระบบปฏิบัติการ Apple iOS และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผู้รับบริการในอัตราร้อยละ 60 หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะแบ่งรายได้จากเงินรับสุทธิที่เหลือให้แก่ผู้บรรยายหนังสือเสียง ในอัตราร้อยละ 20

3.2 ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ให้ผู้รับบริการได้รับค่าบริการในอัตราร้อยละ 50 หลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางนั้นและภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วให้นำเงินรับสุทธิที่เหลือในอัตราร้อยละ 50 ส่งแก่ผู้ให้บริการ หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะแบ่งรายได้จากเงินรับสุทธิที่เหลือให้แก่ผู้บรรยายหนังสือเสียง ในอัตราร้อยละ 20

ในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการได้จัดทำหนังสือเสียงด้วยตนเอง ให้ผู้ที่จัดทำหนังสือเสียงได้รับค่าบริการในส่วนที่เป็นของผู้บรรยายหนังสือเสียงทั้งหมด

ข้อ 4. ข้อตกลงในการเผยแพร่หนังสือเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงในการเผยแพร่หนังสือเสียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผลงานต่างๆ เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผู้รับบริการอนุญาตให้ผู้ให้บริการนำตัวอย่างของหนังสือเสียงในจำนวนที่ไม่เกินตอนที่ให้ทดลองฟัง ไปเผยแพร่ยังช่องทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและการตลาด

4.2 ผู้บรรยายหนังสือเสียงจะไม่คัดลอกไฟล์หนังสือเสียงที่เผยแพร่ในระบบของผู้ให้บริการ เพื่อไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

 


 

เอกสารแนบ 2

ตัวอย่างการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเสียง

1. ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple

ราคาขายหนังสือเสียง = 150 บาท

- ค่าบริการผ่านระบบของ Apple = 45 บาท (30% ของราคาขาย)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (150-45)×7/107 = 6.87 บาท (หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- นำส่งผู้รับบริการ = (150-45-6.87)×60/100 = 58.87 บาท (60% ของราคาขายหลังหักค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- นำส่งผู้บรรยายหนังสือเสียง = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลังหักค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าบริการของผู้ให้บริการ = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลังหักค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ตัวอย่างการคำนวณรายได้ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น

ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต

ราคาขายหนังสือเสียง = 150 บาท

- ค่าบริการการชำระเงินผ่านระบบ Credit Card = 6 บาท (4% ของราคาขาย)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 150×7/107 = 9.81 บาท (หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- นำส่งผู้รับบริการ = (150-9.81-6)×50/100 = 67.10 บาท (50% ของราคาขายหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- นำส่งผู้บรรยายหนังสือเสียง = (150-9.81-6)×20/100 = 26.84 บาท (20% ของราคาขายหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าบริการของผู้ให้บริการ = (150-9.81-6)×30/100 = 40.25 บาท (30% ของราคาขายหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 


 

เอกสารแนบ 3

ข้อเสนอแนะการตั้งราคาหนังสือเสียง

เนื่องจากหนังสือเสียงเป็นสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอันว่าด้วยระเบียบของสรรพากร ผู้ให้บริการจึงขอเสนอแนวทางการตั้งราคาปกหนังสือเสียงและราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมตามสูตรการคำนวณของผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ให้บริการควรมากกว่าราคาขาย E-Book

- ราคาปกหนังสือเสียงควรมากกว่าหรือเท่ากับราคาขายหนังสือเสียง

- กรณีที่มีหนังสือเสียงในรูปแบบซีดี (Audio CD) ขายอยู่แล้ว ให้ใช้ราคาปกของ Audio CD เป็นราคาปกหนังสือเสียง

- กรณีที่หนังสือเสียงเล่มนั้น ๆ มีวางขายในช่องทางอื่น ๆ ด้วย ให้ตั้งราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ให้บริการเป็นจานวนที่ไม่สูงเกินกว่าราคาที่วางขายในช่องทางอื่น ๆ

ตัวอย่างการตั้งราคาหนังสือเสียง

หนังสือ A มีราคาปก 250 บาท ราคาขาย E-Book 200 บาท และราคาขายในระบบ Apple 5.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ (209 บาท)

หนังสือ A ควรตั้งราคาขายหนังสือเสียง เป็น 1.5 เท่าของราคา E-Book = 200×1.5 = 300 บาท หรือคิดเป็นราคาขายในระบบ Apple ประมาณ 8.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ (319 บาท)

ดังนั้น หนังสือเสียง A จึงควรมีราคาปกไม่ต่ำกว่า 319 บาท