Icon Close
ข้อตกลงการให้บริการระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดอ่าน สำคัญมาก)
ข้อตกลงการให้บริการระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับที่ 4/2565

ข้อตกลงการให้บริการระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง

(1) บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้รับบริการระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อไปในข้อตกลงการให้บริการนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ 99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 จดทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107565000581 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงการให้บริการนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงกันดังมีข้อความ ต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

“งานวรรณกรรม” หมายถึง งานเขียน รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของงานเขียนดังกล่าว

“งานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง งานวรรณกรรมที่ได้รับการดัดแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“ตัวกลางรับชำระเงิน” หมายถึง ตัวกลางรับชำระเงินแต่ละราย (เช่น Apple, Google, RIM เป็นต้น) ผู้ให้บริการ App Store หรือบุคคล องค์กร หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (เช่น True, DTAC, AIS เป็นต้น) หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่ได้รับชำระค่าดาวน์โหลดงานวรรณกรรมจากผู้ใช้บริการ

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้อุปกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระเงินแล้วดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์นั้นๆ

“Seller” หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคล ที่ทำให้เกิดการดาวน์โหลดงานวรรณกรรม จากการที่ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านลิงก์หรือแบนเนอร์หรือตัวกลางอื่นที่ Seller ได้สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ โดยผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่ 3 สามารถเป็น Seller ได้ โดยสมัครผ่านกระบวนการที่ ผู้ให้บริการกำหนดไว้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการ

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

เอกสารแนบ 1 อัตราการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 3. ขอบเขตของการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการดังต่อไปนี้

3.1 ดัดแปลงงานวรรณกรรมให้อยู่ในรูปแบบงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบปฏิบัติการ Apple iOS, Google Android และรูปแบบที่มีลักษณะเดียวกัน

3.2 จัดเตรียมและดูแลรักษาระบบ เครื่องแม่ข่ายหรือ Server ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้รับบริการใช้สำหรับ

3.2.1 จัดเก็บวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเผยแพร่งานวรรณกรรมไปยังผู้ใช้บริการ

3.2.2 เรียกชำระค่าวรรณกรรมจากผู้ใช้บริการ แล้วให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและอ่านงานวรรณกรรมของผู้ใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ

3.3 จัดทำและพัฒนา Application ในระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถนำงานวรรณกรรมเผยแพร่ไปยังผู้ใช้บริการ

3.4 ประสานงานกับตัวกลางรับชำระเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และดาวน์โหลดงานวรรณกรรมของผู้รับบริการ

3.5 จำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application ในระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์

3.6 ทำหน้าที่เข้ารหัสแฟ้มข้อมูลงานวรรณกรรมที่ผู้รับบริการส่งให้แก่ผู้ให้บริการให้มีความปลอดภัยจากการลักลอบใช้งานและการโจรกรรมทางวรรณกรรม

3.7 ช่วยอำนวยความสะดวกและตอบข้อซักถามแก่ผู้ใช้บริการแทนผู้รับบริการ

3.8 จัดทำระบบรายงานการขายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นบนหน้า Website ของผู้ให้บริการ รวมถึงการสร้าง Username และ Password เฉพาะให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าดูได้

3.9 จัดทำรายงานเพื่อแจ้งจำนวนครั้งของการดาวน์โหลดงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ

3.10 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้รับบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ

ข้อ 4. คำรับรองของผู้รับบริการ

4.1 ผู้รับบริการขอรับรองว่า ผู้รับบริการเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องในงานวรรณกรรมตามที่ได้มีการแจ้งไว้ และมีสิทธิโดยชอบที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการดำเนินการตามที่มอบหมายหรืออนุญาตภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้

4.2 ผู้รับบริการขอรับรองว่า งานวรรณกรรมของผู้รับบริการไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของผู้รับบริการหรือหากผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่างานวรรณกรรมไม่เป็นไปตามคำรับรองนี้ ผู้รับบริการยินดีหยุดเผยแพร่งานวรรณกรรม

4.3 ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาของงานวรรณกรรม และไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาในงานวรรณกรรมของผู้รับบริการได้ ทุกๆ ส่วนของงานวรรณกรรมเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการแต่เพียงผู้เดียวที่จะรับผิดและปกป้องผู้ให้บริการในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของผู้รับบริการ

ข้อ 5. คำรับรองของผู้ให้บริการ

5.1 ผู้ให้บริการขอรับรองว่าได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้รับบริการและใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้

5.2 ผู้ให้บริการจะจัดทำเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดผ่าน Application โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นและมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และโดยไม่ผิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

5.3 เมื่อมีการเลิกข้อตกลง ผู้ให้บริการจะทำลายสำเนางานวรรณกรรมหรือดำเนินการตามสมควรโดยประการอื่นใดตามคำสั่งของผู้รับบริการ กรณีที่มีงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการชำระเงินก่อนการเลิกข้อตกลง ผู้ให้บริการจะเก็บงานวรรณกรรมไว้เพียงเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดเท่านั้น

5.4 ผู้ให้บริการขอรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน และจัดทำรายงานเพื่อแจ้งจำนวนครั้งของการดาวน์โหลดและจำนวนเงินตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 8

ข้อ 6. ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ให้ปราศจากไวรัสและการรบกวนต่างๆ อย่างไรก็ดี ผู้รับบริการรับทราบว่า การสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

ข้อ 7. การชำระรายได้จากการขาย

7.1 การชำระรายได้จากการจำหน่ายงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับบริการตามข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลการดาวน์โหลดและการชำระเงินในแต่ละเดือน สำหรับจัดทำรายงานเพื่อแจ้งจำนวนครั้งของการดาวน์โหลดและจำนวนเงิน ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 1 และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน ภายหลังวันปิดรอบระยะเวลาการรับชำระเงินในแต่ละเดือนแล้ว

7.2 หากรายได้จากการจำหน่ายงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการมีมูลค่าน้อยกว่า 1000 (หนึ่งพัน) บาท ให้ยกยอดรายได้นี้ไปรวมชำระในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างรับภาระในภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด (หากมี)

ข้อ 8. การโอนสิทธิและหน้าที่

ผู้ให้บริการตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการ เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิและหน้าที่ให้แก่บริษัทลูกของผู้ให้บริการ และจะไม่กระทำการใดๆ ในงานวรรณกรรมตามข้อตกลงนี้ในลักษณะที่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้รับบริการและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ

ข้อ 9. สิทธิของผู้รับบริการ

9.1 ผู้รับบริการยังคงมีสิทธิในงานวรรณกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้รับบริการทุกประการ

9.2 ผู้รับบริการมีสิทธิในการเข้าระบบรายงานการดาวน์โหลดงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบรายได้ได้แบบ Real Time โดยใช้ Username และ Password ที่จัดให้มีขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อผู้รับบริการได้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ข้อ 10. ข้อสงวนสิทธิของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการสามารถดำเนินการว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อขอรับบริการในลักษณะเดียวกันกับบริการที่ทำในข้อตกลงฉบับนี้เพื่อช่วยในการพัฒนาการให้บริการ

ข้อ 11. ข้อตกลงเบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และใช้บังคับระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับโดยให้สะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

 เอกสารแนบ 1

อัตราการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับบริการตกลงยอมรับรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามอัตราและเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ได้รับชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ระบบ In-App Purchase ของ Apple iOS ให้ผู้ให้บริการนำเงินรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการให้กับผู้รับบริการระบบปฏิบัติการแล้ว นำส่งผู้รับบริการในสัดส่วนร้อยละ 80

ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple

ราคาขาย E-Book = 100 บาท

- ค่าบริการผ่านระบบของ Apple = 30 บาท (30% ของราคาขาย)

- นำส่งเป็นรายได้ของผู้รับบริการ = (100-30)×80/100 = 56 บาท (56% ของราคาขาย)

2. ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 1. ให้ผู้รับบริการได้รับรายได้ในอัตราร้อยละ 70 โดยหักจากเงินรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางนั้น หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะนำส่งรายได้ให้แก่ Seller ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ตัวอย่างการคำนวณรายได้ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น

ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต

ราคาขาย E-Book = 100 บาท

- ค่าบริการการชำระเงินผ่านระบบ Credit Card = 4 บาท (4% ของราคาขาย)

- นำส่งรายได้ของผู้รับบริการ = (100-4)×70/100 = 67.2 บาท (67.2% ของราคาขาย)

- นำส่ง Seller = (100-4)×10/100 = 9.6 บาท (9.6% ของราคาขาย)

 


 

ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับบริการหนังสือเสียง

ข้อ 1. คำจำกัดความ

“หนังสือเสียง” หรือ “Audio Book” หมายถึง งานวรรณกรรม งานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ที่ได้รับการบันทึกให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบการบรรยายโดยใช้เสียง

“ผู้บรรยายหนังสือเสียง” หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคล ผู้ใช้เสียงพากย์ หรือเล่า เนื้อหาจากงานวรรณกรรมต่างๆ เพื่อวางจำหน่ายภายใต้ระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. เงื่อนไขการให้บริการหนังสือเสียง

ในกรณีที่ผู้รับบริการตอบรับการให้บริการหนังสือเสียง ผู้รับบริการตกลงยอมรับรายละเอียดเงื่อนไข ต่อไปนี้

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถเลือกวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการที่มีในระบบของผู้ให้บริการมาจัดทำหนังสือเสียงได้ตามความเหมาะสม โดยที่ผู้รับบริการจะจัดทำหนังสือเสียงด้วยการเป็นผู้บรรยายหนังสือเสียงเอง หรือหาผู้บรรยายหนังสือเสียงเอง หรือให้ผู้ให้บริการจัดทำให้ก็ได้ หากเป็นหนังสือเสียงที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำ ผู้ให้บริการจะพิจารณาเลือกผู้บรรยายหนังสือเสียงเองตามที่เห็นสมควร

สำหรับหนังสือเสียงของผู้รับบริการที่ยังไม่มีการจัดทำในรูปแบบหนังสือเล่มหรือ E-Book มาก่อน ผู้รับบริการสามารถนำหนังสือเสียงนั้นๆ มาวางจำหน่ายหรือให้อ่านฟรีในระบบของผู้ให้บริการได้เช่นกัน โดยผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาของหนังสือเสียง และไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาในหนังสือเสียงของผู้รับบริการได้ ทุกๆ ส่วนของหนังสือเสียงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการที่จะรับผิดและปกป้องผู้ให้บริการในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือเสียงของผู้รับบริการ

ข้อ 3. อัตราส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเสียง

ผู้รับบริการตกลงยอมรับรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเสียง ตามอัตราและเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ในกรณีที่ได้รับชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ระบบ In-App Purchase ของ Apple iOS ให้ผู้ให้บริการนำเงินรับสุทธิหลังหักค่าบริการของระบบปฏิบัติการ Apple iOS และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผู้รับบริการในอัตราร้อยละ 60 หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะแบ่งรายได้จากเงินรับสุทธิที่เหลือให้แก่ผู้บรรยายหนังสือเสียง ในอัตราร้อยละ 20

3.2 ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 3.1 ให้ผู้รับบริการได้รับค่าบริการในอัตราร้อยละ 50 หลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางนั้นและภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วให้นำเงินรับสุทธิที่เหลือในอัตราร้อยละ 50 ส่งแก่ผู้ให้บริการ หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะแบ่งรายได้จากเงินรับสุทธิที่เหลือให้แก่ผู้บรรยายหนังสือเสียง ในอัตราร้อยละ 20

ในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการได้จัดทำหนังสือเสียงด้วยตนเอง ให้ผู้ที่จัดทำหนังสือเสียงได้รับค่าบริการในส่วนที่เป็นของผู้บรรยายหนังสือเสียงทั้งหมด

ข้อ 4. ข้อตกลงในการเผยแพร่หนังสือเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงในการเผยแพร่หนังสือเสียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผลงานต่างๆ เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผู้รับบริการอนุญาตให้ผู้ให้บริการนำตัวอย่างของหนังสือเสียงในจำนวนที่ไม่เกินตอนที่ให้ทดลองฟัง ไปเผยแพร่ยังช่องทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและการตลาด

4.2 ผู้บรรยายหนังสือเสียงจะไม่คัดลอกไฟล์หนังสือเสียงที่เผยแพร่ในระบบของผู้ให้บริการ เพื่อไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

 


 

เอกสารแนบ 2

ตัวอย่างการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเสียง

1. ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบการชำระภายในของระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple

ราคาขายหนังสือเสียง = 150 บาท

- ค่าบริการผ่านระบบของ Apple = 45 บาท (30% ของราคาขาย)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (150-45)×7/107 = 6.87 บาท (หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- นำส่งผู้รับบริการ = (150-45-6.87)×60/100 = 58.87 บาท (60% ของราคาขายหลังหักค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- นำส่งผู้บรรยายหนังสือเสียง = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลังหักค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าบริการของผู้ให้บริการ = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลังหักค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ตัวอย่างการคำนวณรายได้ในกรณีที่การชำระเงินได้กระทำการผ่านช่องทางอื่น

ตัวอย่างการคำนวณรายได้กรณีที่ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต

ราคาขายหนังสือเสียง = 150 บาท

- ค่าบริการการชำระเงินผ่านระบบ Credit Card = 6 บาท (4% ของราคาขาย)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 150×7/107 = 9.81 บาท (หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- นำส่งผู้รับบริการ = (150-9.81-6)×50/100 = 67.10 บาท (50% ของราคาขายหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- นำส่งผู้บรรยายหนังสือเสียง = (150-9.81-6)×20/100 = 26.84 บาท (20% ของราคาขายหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าบริการของผู้ให้บริการ = (150-9.81-6)×30/100 = 40.25 บาท (30% ของราคาขายหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 


 

เอกสารแนบ 3

ข้อเสนอแนะการตั้งราคาหนังสือเสียง

เนื่องจากหนังสือเสียงเป็นสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอันว่าด้วยระเบียบของสรรพากร ผู้ให้บริการจึงขอเสนอแนวทางการตั้งราคาปกหนังสือเสียงและราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมตามสูตรการคำนวณของผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ให้บริการควรมากกว่าราคาขาย E-Book

- ราคาปกหนังสือเสียงควรมากกว่าหรือเท่ากับราคาขายหนังสือเสียง

- กรณีที่มีหนังสือเสียงในรูปแบบซีดี (Audio CD) ขายอยู่แล้ว ให้ใช้ราคาปกของ Audio CD เป็นราคาปกหนังสือเสียง

- กรณีที่หนังสือเสียงเล่มนั้น ๆ มีวางขายในช่องทางอื่น ๆ ด้วย ให้ตั้งราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ให้บริการเป็นจานวนที่ไม่สูงเกินกว่าราคาที่วางขายในช่องทางอื่น ๆ

ตัวอย่างการตั้งราคาหนังสือเสียง

หนังสือ A มีราคาปก 250 บาท ราคาขาย E-Book 200 บาท และราคาขายในระบบ Apple 5.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ (209 บาท)

หนังสือ A ควรตั้งราคาขายหนังสือเสียง เป็น 1.5 เท่าของราคา E-Book = 200×1.5 = 300 บาท หรือคิดเป็นราคาขายในระบบ Apple ประมาณ 8.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ (319 บาท)

ดังนั้น หนังสือเสียง A จึงควรมีราคาปกไม่ต่ำกว่า 319 บาท